มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพช้างเอเชีย ครั้งที่ 6 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เกี่ยวกับระบบสืบพันธ์และผสมพันธุ์ช้างเอเชีย ครั้งที่ 6 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายทางด้านการจัดการสุขภาพช้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ The Royal Veterinary College, University of London, United Kingdom และ Zoological Society of London, United Kingdom ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และผสมพันธุ์ช้างเอเชียครั้งที่ 6” สำหรับสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช้างทั้งในและต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 27 คน จาก 10 ประเทศทั่วโลก
การอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปางช้างแม่สา University of Peradeniya, Sri Lanka Elephant Transit Home, Udawalave, Sri Lanka และ Smithsonian’s Conservation Biology Institute, USA เพื่อเพิ่มพูน แลกเปลี่ยนองค์รู้ และพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพและการจัดการ ตลอดจนด้านระบบสืบพันธุ์และพันธุกรรมของช้างเอเชีย ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านการจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และอนุรักษ์ช้างเอเชียด้วย มีการเรียนการสอนทางไกลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (online course) ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องศึกษาและปรับพื้นฐานทางความรู้ทางทฤษฎีก่อนมาฝึกปฏิบัติ ที่ประเทศไทย ส่วนภาคปฏิบัติมีการบรรยายพิเศษและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการ การดูแลสุขภาพ และระบบสืบพันธุ์ของช้างเอเชีย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลสุขภาพ และระบบสืบพันธุ์ของช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง อีกด้วย
 
1 กรกฎาคม 2562 , 10:31 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย