สปข.3 ชี้แจงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์

  
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรใน กรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการใช้ระบบงานสารบรรณ ใช้งานระบบสารบรรณ ให้แก่ ข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 3 ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล และแนวทางการปรับเปลี่ยนกรมประชาสัมพันธ์ เป็นระบบราชการ 4.0 และได้เสนอตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรใน กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยมีนางสาวอภิญญา แซ่แต้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เรื่องการสร้างหนังสือส่งภายใน การสร้างหนังสือส่งออกภายนอก การบันทึกรับหนังสือจากภายนอก การบันทึกหนังสือนอกระบบ และแนวทางการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานบน mobile Application
 
2 กรกฎาคม 2562 , 13:10 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม