พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 ประจำปี 2562

  
    สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 ให้แก่ภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 444 รูป
ที่ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล จำนวน 9 รูป มีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 167 รูป และสอบได้ประโยค 1 - 2 จำนวน 283 รูป รวม 444 รูป และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม
ในการนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ได้มอบโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณรและผู้ที่เข้าร่วมพิธีว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่องพระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านต่าง ๆ
ทั้งนี้ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือการศึกษา และการทำความเข้าใจบรรดาคำสั่งสอนของ พระพุทธองค์ ที่ได้ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลี อันพระอัครสาวกได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก ภาษาบาลี จึงเป็นกุญแจ สำคัญ ที่จะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าพระพุทธพจน์ เพื่อป้องกันมิให้พระพุทธพจน์คลาดเคลื่อน
 
2 กรกฎาคม 2562 , 17:36 น. , อ่าน 23  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม