ม.แม่โจ้นำร่อง เปิดหลักสูตร Non Degree ..//

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขยายกลุ่มผู้เรียนรุ่นใหม่นำร่อง เปิดหลักสูตร Non Degree เตรียมเปิดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง..//
รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการนำร่อง เปิดรับบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร Non Degree และได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้จบหลักสูตร เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ รายวิชาที่ได้เริ่มนำร่องเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา มี 4 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาคติชนวิทยา รายวิชาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน รายวิชาการเพาะเลี้ยงปลาบึกเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน และรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรในน้ำ จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจำรายวิชาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ประชาชนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจความคิดเห็นพบว่าผู้ที่เข้ามาเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด เหตุผลที่ได้รับความน่าสนใจมากที่สุด คือ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ /ต้องการนำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้มีงานวิจัยรองรับผลิตภัณฑ์เพิ่มความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค ความรู้ที่เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และสนใจเนื้อหาวิชา เพราะเป็นความรู้ที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการหารือเตรียมเปิดหลักสูตรต่อเนื่องในอนาคต เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้สู่บุคคลภายนอกให้นำไปปรับใช้การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวัน ต่อไป
 
4 กรกฎาคม 2562 , 16:12 น. , อ่าน 38  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด