ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ หนุนนำสารชีวภัณฑ์มาใช้ด้านการเกษตร ชูลดต้นทุนเกษตรกร..//

  
    ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นำสารชีวภัณฑ์มาใช้ในการควบคุมการระบาดของศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เกิดผลดีต่อสุขภาพเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นหลัก โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 30,000 ไร่ ที่ผ่านมาสภาพอากาศที่แปรปรวนประกอบกับยังมีการทำเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมีอยู่มาก ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูง อีกทั้งการควบคุมโรคแมลงยังต้องใช้สารเคมีปริมาณมาก เกิดผลกระทบต่อระบบวนเกษตร สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภค ประกอบกับ เมื่อปี 2555 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ประสบปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด อย่างหนัก ทางสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองต้นเปา ได้นำสารชีวภัณฑ์มาใช้ในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พร้อมทั้ง ได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นเปา เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ เน้นวิธีการผสมผสาน เป็นจุดสาธิต จุดเฝ้าระวังการระบาด แจ้งเตือน พร้อมผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ทั้งยังเป็นจุดเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนจุดเด่นของศูนย์แห่งนี้คือ องค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถการผลิตหัวเชื้อสไตรโครเดอร์มา บิวเวอเรีย ซึ่งปกติต้องทำในห้องปฏิบัติการเฉพาะ หรือห้องแล็ป แต่ศูนย์แห่งนี้สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้เกษตรสามรถปฏิบัติเองได้ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 ปี บนพื้นที่1,200ไร่ เกษตรกรลดต้นทุนได้กว่า 6,000,000 บาท พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ในแปลงข้าว ซึ่งเกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชด้วยตนเองได้โดยใช้ องค์ความรู้เทคโนโลยี อย่างถูกต้อง เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุน เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรและอาชีพเกษตรต่อไป
สำหรับ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 25 ศูนย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยการนำสารชีวภัณฑ์มาใช้ในการควบคุมการระบาดของศัตรูพืช ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
4 กรกฎาคม 2562 , 16:13 น. , อ่าน 41  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด