องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ

  
    องคมนตรี เร่งติดตาม ผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 2 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ
ในการนี้องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษให้แก่อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กว่า 4,000 คน และเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวแบบล้านนาสร้างสรรค์ ซึ่งโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการสร้างงานและลดช่องว่างทางรายได้แบบครบวงจร ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง นำไปสู่การเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 และทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจริง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยบูรณาการงานวิจัย และเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการของท้องถิ่น ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้อย่างยั่งยืน
 
4 กรกฎาคม 2562 , 18:28 น. , อ่าน 46  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม