สภาพัฒน์ฯ จัดสัมมนา โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ยกระดับทิศทางการพัฒนาไทยในโลก 4.0 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยทิศทางการพัฒนาไทยในโลก 4.0 การขยายตัวของเมืองใหญ่-เล็กทั่วโลก สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ พร้อมเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดประเด็นการเสวนาเรื่อง โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ : ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และนายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และการประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมเวทีเสวนา
ซึ่งในปี ค.ศ. 2030 การขยายตัวของความเป็นเมืองของอาเซียน จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 9.3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 2 เท่าของเศรษฐกิจประเทศไทย ซึ่งเมืองขนาดกลางจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนอนาคตของโลก ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น สมุทรสาคร สงขลา กำลังเปลี่ยนแปลง เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งความเป็นเมืองยังสร้างความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอีกหลายด้าน เช่นผลิตภาพการผลิต การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการ เพิ่มการผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค เชื่อมต่อระหว่างคนกับเมือง เมืองกับเมือง รวมถึงการคมนาคม และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ “สภาพัฒน์” เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งในศตวรรษที่ 21 การเป็นเมืองหรือ urbanization จะเข้ามามีบทบาทในการขยายตัวของเมืองใหญ่ - เล็กทั่วโลก ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล แต่ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็นเมืองที่ฉลาด และยั่งยืนได้
 
5 กรกฎาคม 2562 , 16:20 น. , อ่าน 43  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม