ประมงจังหวัดเชียงใหม่ แนะชะลอการลงปลารุ่นใหม่ในกระชัง ลดความเสียหายที่จะเกิดจากสถานการณ์ภัยแล้ง

  
    ประมงจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำผู้เลี้ยงปลาในกระชังชะลอการลงปลารุ่นใหม่ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดจากสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมแจ้งสถานการณ์น้ำแก่ผู้เลี้ยงปลาในกระชังอย่างต่อเนื่อง
นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อและจอมทอง ซึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ อำเภอจอมทองที่เป็นพื้นที่ปลายน้ำ จากการคาดการณ์ว่าจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในปี 2562 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมการประชาสัมพันธ์เรื่องภัยแล้งมาก่อนหน้านั้นแล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการเตรียมความพร้อม ซึ่งผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่จังหวัด มีเพียง 73 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58 และจำนวนปลาที่ลงเลี้ยงในกระชัง มีจำนวน 664 กระชัง คิดเป็นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อายุปลาที่เลี้ยงอยู่ในช่วง 3 - 5 เดือนซึ่งเป็นขนาดปลาในช่วง 600 - 700 กรัม เป็นขนาดที่สามารถจับจำหน่ายได้ ถ้าประเมินราคาหน้ากระชังขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 74 บาท คาดว่ามีจำนวนกว่า 453 ตัน มูลค่าประมาณ 36 ล้านบาท นอกจากนี้ที่อำเภอดอยหล่อยังมีการเลี้ยงปลากดหลวง ซึ่งมีปลา 2 ขนาดด้วยกัน คือขนาดอายุ 3 เดือน ถ้าขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนปลาขนาดอายุ 1 ปี จะขายกิโลกรัมละ 160 บาท มีมูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และสถานการณ์ ต่างๆ โดยได้มีการตั้งกลุ่มไลน์ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อดำเนินการแจ้งสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และมีการแนะนำให้ผู้เลี้ยงปลาเตรียมจับปลาในช่วงนี้ เพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบกับขนาดปลา และขอความร่วมมือในการชะลอการลงปลารุ่นใหม่ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดจากสถานการณ์ภัยแล้ง
 
21 กรกฎาคม 2562 , 11:07 น. , อ่าน 17  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม