มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

  
    คณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนาม MOU ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทันสมัย รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การลงนาม MOU เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนเพื่อบูรณาการความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารมวลชนในบริบทของการสร้างภาพยนตร์ดิจิทัล โดยหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล เกิดจากความร่วมมือของคณะการสื่อสารมวลชนและวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตร 2 ภาษา เริ่มทำการสอน ในภาคการศึกษา 2562 นี้ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางด้านภาพยนตร์ศึกษา การบริหารจัดการภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทันสมัย พร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และนักศึกษาในหลักสูตรจะได้เข้าฝึกงานในแผนกต่าง ๆ ในรูปแบบสหกิจศึกษา รวมทั้งคณาจารย์จะได้เข้าศึกษาดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมกับทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี
ด้านนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ความเห็นต่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับบริบทการสร้างภาพยนตร์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตในยุคปัจจุบัน
ขณะที่นายอุทัย คุ้มคง ตัวแทนบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การวิชาชีพสื่อภาพยนตร์ดิจิทัลต่อไปอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีทางภาพยนตร์
 
22 กรกฎาคม 2562 , 10:19 น. , อ่าน 14  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย