เชียงใหม่ เปิดโครงการ รด.จิตอาสาป้องกันปัญหาหายาเสพติดในสถานศึกษา

  
    ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 จัดโครงการ รด.จิตอาสาป้องกันปัญหาหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มบทบาทให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้นำเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
ที่ ห้องประชุมหน่วยฝึกศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ รด.จิตอาสาป้องกันปัญหาหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีพลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และนักศึกษาวิชาทหารกว่า 500 คนเข้าร่วม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนและสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเผชิญและอยู่ในภาวะเสี่ยงกับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีการปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้และความใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จำนวนทั้งสิ้น 2500 นาย โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่นๆ ละ 500 นาย ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 นี้
ทั้งนี้ คาดว่าโครงการ รด.จิตอาสาป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้นำเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด และสามารถเป็นกระบอกเสียงในการขยายผลความรู้ต่างๆ ไปยังครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนแวดล้อมอีกด้วย
 
22 กรกฎาคม 2562 , 11:05 น. , อ่าน 29  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม