ราคาลำไยในปีการผลิต 2562 อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผลผลิตออกน้อย..//

  
    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เผย ราคาลำไยในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี คาดผลผลิตในฤดูกาลจะมีถึงเดือนตุลาคม..// นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกลำไยกว่า 3 แสนไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกลำไยในฤดูกาล 1 แสน 7 หมื่นไร่เศษ คิดเป็นร้อยละ 56 พื้นที่ปลูกลำไยนอกฤดูกาล 1 แสน 3 หมื่น 7 พันไร่ คิดเป็นร้อยละ 44 โดยอำเภอที่ปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ อำเภอจอมทอง อำเภอพร้าว อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอดอยหล่อ ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อีดอ เพราะสามารถรับประทานได้ทั้งผลสด รวมทั้งสามารถนำไปอบแห้ง หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีก ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการส่งเสริมให้ปลูกพันธุ์อื่นๆด้วย เช่นพันธุ์เบี้ยวเขียว พันธุ์สีชมพู เพื่อเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการตลาด เพราะลำไยแต่ละสายพันธุ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งลำไยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงกันยายน เดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกมากที่สุด แต่เนื่องจากปีนี้อากาศร้อนยาวนาน คาดว่าลำไยในฤดูกาลจะออกผลผลิตไปจนถึงเดือนตุลาคม 2562 สำหรับ ราคาลำไยในขณะนี้ ลำไยรูดร่วง เกรด AA ราคา 28 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด A ราคา 19 บาทต่อกิโลกรัม เกรด B ราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม เกรด C ราคา 50 สตางค์ – 1 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนลำไยสดช่อ เกรด AA+A ราคา 28-40 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด A ราคา 32-35 บาทต่อกิโลกรัม และเกรด B ราคา 27 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ระยะนี้ฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจทำให้ผลลำไยร่วงหล่น จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร รักษาความชื้นในดิน โดยใช้เศษวัสดุคลุมต้นลำไย หากมีแหล่งน้ำและมีน้ำเพียงพอ ให้รดน้ำลำไยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลแตก ร่วง กรณีที่ลำไยได้รับผลกระทบหรือยืนต้นตาย และได้รับความเสียหายแบบสิ้นเชิง และพื้นที่นั้นได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 1,690 บาทต่อไร่
 
22 กรกฎาคม 2562 , 11:59 น. , อ่าน 26  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด