จังหวัดเชียงใหม่ร่วมแก้ไขปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่แนะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้วิธีการปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน หลังพบการระบาดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว กว่า 6 พันไร่ ..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 165,000 ไร่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 68,899 ไร่ เดือนกรกฎาคม 2562 พบการระบาดลดลงเหลือเพียง 45,000 ไร่ ในพื้นที่ 22 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของอำเภอเชียงดาว มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 29,200 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตเฉลี่ย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 631 กิโลกรัม/ไร่ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา อำเภอเชียงดาวพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในทุกตำบล โดยมีพื้นที่เกิดการระบาดกว่า 6 พัน 5 ร้อย ไร่ เกษตรกรได้รับ ความเสียหาย 687 ครัวเรือน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการร่วมกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เกษตรกร ดูแลแปลงข้าวโพด ควบคุม ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เครือข่ายเกษตรกรอย่างเข้มแข็งจนทำให้ลดการระบาดในแปลงปลูกของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และที่ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน คือที่แปลงข้าวโพดของ นางจรรยา ผิวคำ พื้นที่ ขนาด 30 ไร่ ที่ประสบปัญหาระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างหนัก และได้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จนกระทั่งลดการระบาดของหนอนกระทู้ในแปลงโดยใช้วิธีต่างๆ ทั้งนี้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีอยู่ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์เฝ้าระวังและเรียนรู้วิธีการป้องกันกำจัดโดยใช้วิธีผสมสาน
 
23 กรกฎาคม 2562 , 15:47 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด