กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนน้อย ในปี 2562

  
    ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เผยผลปฏิบัติการฝนหลวงภาค เตรียมปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนน้อย ยืนยันพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการฯ ช่วยเหลือพื้นที่ร้องขอทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม
นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมความพร้อมโดยติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการน้ำของแต่ละพื้นที่ สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 จากการปฏิบัติการพบว่ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ อำเภอแม่แจ่ม พร้าว อมก๋อย ดอยเต่า ฮอด สะเมิง ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา รวมถึงพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและเขื่อนภูมิพล หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก
จากการติดตามข้อมูลปริมาณน้ำกักเก็บของเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำไม่มาก สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ขณะนี้มีปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ 30 รวมทั้งการสำรวจความต้องการน้ำฝนในพื้นที่รับผิดชอบ มีความต้องการขอรับการสนับสนุนฝนหลวง และจากการติดตามสภาพอากาศยังคงมีโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ยังคงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยพร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ร้องขอทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
 
23 กรกฎาคม 2562 , 15:54 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม