จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการธารน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการธารน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ..// ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธารน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขัง จำนวนทั้งสิ้น 2,300 คน รวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ด้วย สำหรับ โครงการธารน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้คัดเลือกทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ตระหนักว่าสังคมภายนอกยังให้โอกาส และสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งผลให้ผู้ต้องขังมีขวัญกำลังใจในการแก้ไข พัฒนาตนเอง ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
 
23 กรกฎาคม 2562 , 16:41 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด