อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น

  
     กรมสุขภาพจิต เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มเป้าหมาย มีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข และอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก ได้แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพจิตของผู้คนในสมัยนี้เป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่มากอยู่แล้ว เมื่อต้องพบกับความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ต้องใช้ทักษะความสามารถในการปรับตัว ปรับใจเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามในวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน แม้จะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตมากยิ่งขึ้น ให้มีอายุยืนยาว แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีดิจิทัลบางอย่างก็ยังยากต่อความเข้าใจของผู้สูงอายุ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ตัวแปรสำคัญ 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น คือ 1.การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 2.เด็กเกิดน้อย 3.วัยทำงานลดลง 4.การใช้สื่อโซเชียลมากขึ้น เข้าสู่สังคมก้มหน้า และ 5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้คนไทยมีความอดทนต่ำ และมีพฤติกรรมการเสพติดเพิ่มขึ้น อาทิ การติดเกม และการติดอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาเทคโนโลยีให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการใช้กลไกต่างๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ตลอดจนขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข และอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
 
24 กรกฎาคม 2562 , 12:31 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม