ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย..//

  
    ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยพร้อมเดินหน้าวางมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ เน้นความร่วมมือ ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ขณะที่ กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ ตั้งเป้าลดจุดความร้อนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ.2020 ..// นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ระดมความคิดเห็นสรุปผลและถอดบทเรียนร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรมีงบกลางหรืองบบูรณาการ สำหรับการขยายเครือข่าย ในการดำเนินการป้องกันและดับไฟป่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจำนวนเครือข่ายหมู่บ้านให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่มีไฟไหม้ซ้ำซาก และจิตอาสาพระราชทาน มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกับทุกภารกิจของทุกหน่วยงาน ทันต่อสถานการณ์ครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึงงบประมาณที่จะจัดหาเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการดับไฟ และที่สำคัญป้องกันด้านความปลอดภัยให้ผู้ลาดตระเวน ส่วนด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ต้องมีการควบคุมปริมาณการเผา จัดระเบียบการเผา ควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้าง เหลื่อมเวลาการเผาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผา สนับสนุนให้มีการนำเศษวัสดุจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเครือข่าย ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการที่ถูกต้อง ตรงกัน ปรับรูปแบบการรายงานข้อมูล สถานการณ์ให้เข้าถึงได้ง่าย และน่าสนใจ สื่อสารการดำเนินงานของภาครัฐสู่สาธารณะเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้มีการแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่มอนุภูมิภาคลำน้ำโขง 5 ประเทศ ตั้งเป้าว่าจะสามารถลดจุดความร้อนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ.2020 จากเดิมที่มีจุดความร้อนรวมกันมากกว่า 50,000 จุด ขณะนี้ลดมาเหลือ 25,000 จุด และยังได้มีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เช่นการทำแนวกันไฟร่วมกันสองแผ่นดิน
 
24 กรกฎาคม 2562 , 17:00 น. , อ่าน 18  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด