โครงการหลวงหนองหอยจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

  
    โครงการหลวงหนองหอยจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เสริมสร้างความรักสามัคคีของราษฎรในพื้นที่ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้นในพื้นที่ม่อนแจ่ม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เสริมสร้างความรักสามัคคีของราษฎรในพื้นที่ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน โดยมี หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในอำเภอแม่ริม บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้นำชุมชน และราษฎรชุมชนบ้านหนองหอยเก่า จำนวนกว่า 350 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,650 ต้น ได้แก่ ซิลเวอร์โอ๊ค อาโวคาโด มะคาเดเมีย เกาลัดจีน กาแฟอาราบิก้า สมุนไพรต่าง ๆ ไม้ป่าท้องถิ่น จันทร์ทองเทศ กระถินดอย และไผ่รวก ซึ่งในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่ป่าตัวอย่าง มีระบบนิเวศน์ที่มีความสมดุลธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและผืนป่า
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดยการบูรณาการร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งยังได้ให้แนวนโยบายในการทำงานเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความอยู่ดี กินดี และความผาสุกแก่ราษฎรในพื้นที่ ดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว
 
24 กรกฎาคม 2562 , 19:37 น. , อ่าน 12  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย