ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มยุวทูตความดี ปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯปี 2562 ของมูลนิธิยุวทูตความดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและโรงเรียนภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์และผู้อำนวยการโรงเรียนภาคีเครือข่าย คณาจารย์ และนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วม
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2562 ของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ และโรงเรียนภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นต้นกล้าความดี เข้าใจ เข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยเชื่อมโยงความรู้ นำไปสู่การถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ยังนำจัดนิทรรศการเมืองพอเพียงเคลื่อนที่ มาแสดงให้เยาวชนได้รู้รักเมืองไทยและเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านยิ่งขึ้น รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบจะนำพาเยาวชนไทยให้พร้อมก้าวไกลทันโลก
ทั้งนี้ มูลนิธิยุวทูตความดีที่ได้ดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 20 ปี เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนของประเทศไทย ซึ่งโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในการเข้าร่วมมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ที่ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี รู้รักสามัคคี มีศักยภาพในการนำพาสังคม และเป็นผู้แทนเยาวชนไทยในการสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถรู้เท่าทัน และปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายของมูลนิธิ
 
25 กรกฎาคม 2562 , 15:52 น. , อ่าน 13  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม