ประชุมสัมมนาเสริมสร้างราชการใสสะอาดตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การปรับปรุงและเพิ่มเติมกฎหมายให้มีบทลงโทษแก่ผู้ที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม จะช่วยส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในเมืองไทยได้ดีขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างราชการใสสะอาดตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการระดับสูงจาก 4 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเข้าประชุมจำนวน 140 คน
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม กล่าวว่า คุณธรรมและจริยธรรม เป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวบุคคล ที่แต่ละคนย่อมรู้ผิดชอบชั่วดี เพียงแต่บางคนอาจไม่ใส่ใจจนเป็นปัญหาต่อส่วนรวม ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลายฉบับ ประกอบกับการร่างพระราชบัญญัติธรรมาภิบาลแห่งชาติหากมีผลบังคับใช้ จะสามารถเอาผิดกับผู้ที่มีปัญหาด้านจรรยาบรรณซึ่งแต่เดิมยังไม่เคยมีบทลงโทษ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ในขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงวิกฤติเพราะรัฐบาลไม่มี ส.ส.เหมือนรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ดังนั้น ข้าราชการทุกฝ่ายจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยขอให้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งระดับจังหวัดไปจนถึงระดับอำเภอ
 
23 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:08 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่