จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน ที่อำเภอดอยหล่อ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน ที่อำเภอดอยหล่อ รับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่จากพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด
ที่โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็ก และเยาวชน ในกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 ทุน และมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจน และด้อยโอกาส จำนวน 200 ชุด
ทั้งนี้ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัด ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเชิงรุก โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบ One Stop Service ให้ครอบคลุม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่
 
25 กรกฎาคม 2562 , 17:51 น. , อ่าน 13  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย