มช.ร่วมกับสสว. ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือ..//

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือ หนุนเดินหน้าเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ..// ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสสว. นำผู้ประกอบการภายใต้ 4 โครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โครงการยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME เข้ารับการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ ได้ทดสอบตลาดและนำเสนอต้นแบบการประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การเจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงสินค้า และธุรกิจของผู้ประกอบการกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพสู่สากล รวมทั้งเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีเป้าหมายในการผลักดันผู้ประกอบการไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจระดับสากลมากขึ้น โดยการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ เกิดการยกระดับ SME ไทยทุกระดับการเติบโตเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
 
27 กรกฎาคม 2562 , 12:20 น. , อ่าน 33  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด