จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคลองแม่คาว ..//

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคลองแม่คาว ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณลำน้ำคาวให้มีความสวยงาม ..//
ที่ลานอเนกประสงค์ ริมฝั่งแม่น้ำคาว หมู่ 2 บ้านศรีบัวเงิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งกำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่คาว ทาสีสะพานฝายมังกาละโป่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ริมน้ำแม่คาว การปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นต้น
สำหรับลำน้ำแม่คาว เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงมีต้นทางอยู่ในเขต อำเภอสันทราย ผ่าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านไปยัง อำเภอเมืองลำพูน ถือเป็นลำน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ส่วนลำน้ำแม่คาวที่ไหลผ่านตำบลท่าศาลา มีความยาวประมาณ 2.8 กิโลเมตร ตลอดทั้งปีลำน้ำสายนี้ไม่เคยแห้ง สองฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และกลางลำน้ำเต็มไปด้วยจอกแหน วัชพืชขึ้นมาก จึงมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในวันสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ยังได้จัดกิจกรรม “เรารักแม่น้ำคาว” ต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 2 ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ในแม่น้ำ ลำคลอง โดยเฉพาะแม่น้ำคาว เพื่อจัดภูมิทัศน์บริเวณลำน้ำคาว ให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ดูแลรักษา บำรุงต้นไม้ เพื่อให้เป็นแนวกันชน ช่วยชะลอการไหลของน้ำ ในช่วงฤดูฝน ลดการกัดเซาะหน้าดิน และริมตลิ่ง เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการพัฒนา คู คลอง ให้มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวอีกด้วย
 
27 กรกฎาคม 2562 , 13:38 น. , อ่าน 40  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด