ปรับการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อความเหมาะสมและคล่องตัว

  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใหม่ โดยอาจทำเป็นรูปบริษัทเพื่อความคล่องตัว
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนับจากนี้ไปว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงเข้าไปดูแลบริหารจัดการ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใด ๆ เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ แต่ในเบื้องต้นนี้อาจจะดำเนินการในรูปบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องการเงิน ทั้งนี้ การนำเอาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแล เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะพื้นที่และการแบ่งงานของส่วนราชการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่า การดำเนินการสวนสัตว์นี้หากคิดเฉพาะเรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวจะขาทุน ซึ่งก็เป็นเช่นนี้ทั่วโลกเพราะเป็นงานบริการสังคม ที่ไม่สามารถจัดหารายได้จากการจัดเก็บค่าผ่านประตูแพง ๆ ได้ และสำหรับระหว่างดำเนินการนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะยังคงอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.ต่อไป
 
24 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:01 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่