รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ข้าราชการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงก่อนจึงจะขับเคลื่อนได้สำเร็จ

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุ ข้าราชการต้องประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนก่อน จึงจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ผล
นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมตรวจติดตาม ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางจังหวัดมีโครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมที่ส่วนกลางกำหนด นอกจากนี้ยังมีเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ให้สูญเสีย การเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติและอุบัติภัย โดยขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ โดยเรื่องที่เน้นย้ำเป็นพิเศษคือการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยเน้นที่กลุ่มข้าราชการต้องเป็นตัวอย่างก่อน จึงจะสร้างความรู้ ความเข้าใจสู่ประชาชนได้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กล่าวถึงการพัฒนาการทางการเมือง ซึ่งข้าราชการต้องให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ประชาชน ให้ประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ เพื่อจะได้เลือกคนดี ที่มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนตน โดยกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
 
25 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:12 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่