ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 4

  
    
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 4 ที่จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550-2554) ที่กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น
นายภิรมย์ สิมะเสถียร รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 4 นำไปสู่กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนากีฬาพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีให้เป็นค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความมีน้ำใจนักกีฬา ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกีฬา พัฒนาบุคลากรคเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬาอาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬานำไปสู่มาตรฐานในระดับสากล ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ มุ่งสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ประเทศต้องการอย่างมากเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งในสังคมที่เป็นอยู่
สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550-2554) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 และจะจัดครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้สรุปเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไป
 
26 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:09 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่