สกน.ประชุมเสนอกรอบการจัดรูปที่ดินเชียงใหม่-ลำพูน แก่รัฐบาล

  
    
ที่ประชุมรับในหลักการจะเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการนำร่องการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน 27 พื้นที่ตามที่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเสนอ
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักการและแนวทางแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ นำโดยนายสุริยันต์ ทองหนูเอียด ร่วมประชุมทั้งนี้ตามที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยองค์กรประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวอันเกิดจากนโยบายของรัฐในการจัดการที่ดินหลายรัฐบาลที่ผ่านมา สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจึงเรียกร้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ตามหลักการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน กรณีที่ดินของรัฐที่ไม่ใช้ประโยชน์ และชาวบ้านครอบครองทำกินอยู่แล้ว กรณีที่ดินรัฐที่นำไปให้เอกชนสัมปทานเช่าที่ กรณีเอกชนครอบครองไม่ถูกกฎหมาย กรณีเอกชนเป็นหนี้เน่า หรือการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนเป็นต้น โดยเฉพาะกรณีนำร่องปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนนั้น ทางกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือได้เสนอกรอบการดำเนินงานว่า ขอให้รัฐพิสูจน์สถานะของที่ดินมูลเหตุกรณีออกโดยมิชอบ ที่ดินทิ้งร้างว่างเปล่า ที่ดินเป็นหนี้เน่า และกรณีที่ดิน สปก.ที่ออกโดยมิชอบ ให้เพิกถอนสิทธิหรือจัดซื้อในราคาเป็นธรรม ให้จัดสรรที่ดินใหม่ในรูปแบบโฉนดชุมชน และเสนอแนวทางแก้ไขให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อขออนุมัติหลักการและงบประมาณนำร่องปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน และในระหว่างแก้ไขปัญหาให้ยุติหรือชะลอการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับประชาชน และขอให้คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนำร่องการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน ในพื้นที่ของกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ 27 พื้นที่
ที่ประชุมได้รับในหลักการรับกรอบที่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเสนอ และรับที่จะทำรายงานเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อเสนอดังกล่าว โดยการประชุมดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายสหพันธ์เกษตรการจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูนกว่า 500 คนมารอฟังผลการประชุม
 
26 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:15 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่