จัดสัมมนาชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  
     รายงานข่าวจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่กฎกระทรวง กำหนดการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2549 แล้วนั้น สมาคมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ประเทศไทย จึงกำหนดจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวในวันที่ 8 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
ในการสัมมนาดังกล่าว ได้เชิญนายณัฐวัตร มนต์เทวัญ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นวิทยากร เพื่อบรรยายเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง ตลอดจนแนวปฏิบัติที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนและแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง การอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยและอื่นๆ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2880-4803 และ 0-2884-1852 หรือดูรายละเอียดที่ www.shawpat.or.th อัตราค่าลงทะเบียนสมาชิกสมาคมคนละ 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
 
27 กุมภาพันธ์ 2550 , 10:45 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่