ประชาชนภาคเหนือตอนบนต้องการเข้าไปจัดการทรัพยากรและเสนอให้มีกฎหมายภาคประชาชน

  
    
ประชาชนภาคเหนือตอนบน ต้องการเข้าไปจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอให้มีกฎหมายภาคประชาชนในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญ
นายสวิง ตันอุด เลขาธิการคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือตอนบนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบสิทธิมนุษยชนนั้น พบว่าประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดให้ประชาชนมีบทบาท หน้าที่เข้าไปจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่า เช่น พรบ.ป่าชุมชน นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีสภาประชาชน มีกฎหมายภาคประชาชน และ และการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองด้วย
สำหรับกรอบสิทธิมนุษยชน มีส่วนประกอบสำคัญหลัก ๆ คือ การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และด้านชุมชน โดยประชาชนสนใจเรื่องการให้ประชาชนใช้ประชาธิปไตยทางตรง โดยสามารถเลือก ตรวจสอบ และถอดถอนนักการเมืองได้ โดยเฉพาะถอดถอนและการฟ้องรัฐได้โดยตรงนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก ขณะที่เรื่องการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง เพิ่มบทบาทท้องถิ่นและลดอำนาจส่วนกลางโดยการสร้างอำนาจถ่วงดุลให้ท้องถิ่น ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเสนอ
 
27 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:16 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่