เทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการสายใยรักจากชาวเหนือสู่ชาวใต้พรุ่งนี้

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการสายใยรักจากชาวเหนือสู่ชาวใต้ เพื่อร่วมแสดงความห่วงใยพี่น้องพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและขยายวงกว้าง สร้างผลลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐนั้น สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวไทยทุกภาคส่วนของประเทศ เทศบาลนครเชียงใหม่มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี ถ่ายทอดความรู้สึกห่วงใยต่อปัญหาวิกฤติของพี่น้องชาวใต้ โดยจัดทำโครงการสายใยรักจากชาวเหนือสู่ชาวใต้ เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาของประเทศ สร้างบรรยากาศสมานฉันท์รู้รักสามัคคีให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ แสดงพลังถ่ายทอดความรู้สึกห่วงใยของนักเรียนเพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดความสงบสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ ทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
 
28 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:51 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่