สัมมนาระดมความเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

  
     เวทีระดมความเห็นภาคประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก เ
มื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดโครงการอำเภอใสสะอาดนำร่อง เน้นทั้งสะอาดทางกายภาพและคุณธรรมจริยธรรม
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้องค์กรเครือข่ายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของผู้ประสานโครงข่าย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับเครือข่ายภาคประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ทุกคนต้องเห็นปัญหาร่วมกัน ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่ท้าทายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า เร็ว ๆ นี้จังหวัดเชียงใหม่จะมีโครงการนำร่องอำเภอใสสะอาด โดยจะเริ่มที่อำเภอเมือง เชียงใหม่ เป็นแห่งแรก ทั้งนี้อำเภอใสสะอาดนั้นประกอบด้วยความสะอาดทางกายภาพ และความสะอาดด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยจะดำเนินงานในลักษณะเครือข่าย นำตัวแทนประชาชนมารับการอบรมและขยายเครือข่าย ร่วมตั้งปณิธานเป็นคนดีของแผ่นดิน
 
3 มีนาคม 2550 , 14:40 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่