นายกรัฐมนตรีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพายัพเทคโนโลยี

  
    
นายกรัฐมนตรีระบุนักเรียนนักศึกษาที่ดีต้องมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและประเทศชาติ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 5 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 264 คน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรงเรียนที่ดีต้องมุ่งเน้นสอนนักศึกษาให้เก่ง มีจิตสำนึกที่ดี ต่อชุมชนและประเทศชาติ มีมาตรฐานสูง ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและสมานฉันท์ ก่อปัญญา ส่วนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน ประพฤติตนดีจนจบการศึกษา ถือเป็นผู้ทำหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยเห็นว่าการเรียนรู้นั้นต้องเรียนตลอดชีวิต ดังนั้นขอให้นักเรียนนักศึกษาฝึกตนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ก่อตั้งตั้งเมื่อปี 2544 เปิดสอนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะธุรกิจคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และคณะช่างอุตสาหกรรม มีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,364 คน เป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 400 แห่งทั่วประเทศให้เข้าร่วมการพัฒนาแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของสหราชอาณาจักรอังกฤษ
 
3 มีนาคม 2550 , 14:40 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่