โครงการนำร่องเศรษฐกิจพอเพียงของ นพค.32 พร้อมเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตด้วยความสุขอย่างยั่งยืน

  
    หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ดำเนินโครงการนำร่องเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 2 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างสำหรับหมู่บ้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานสำหรับประชาชนหรือหน่วยงานอื่น
การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือการดำรงตนในความพอดี พอประมาณ ตามแต่สถานะของแต่ละคน แต่ละพื้นที่ สำหรับที่บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และที่บ้านสันป่าข่า ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้แนวชายแดน ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ได้คัดเลือกราษฎรหมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน เข้าดำเนินการตามโครงการนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นมา โดยพันเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 กล่าวว่า ได้เข้าไปส่งเสริมการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ทั้งส่วนบุคคลและกลุ่มครอบครัว
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 กล่าวด้วยว่า หากโครงการนำร่อง 30 ครอบครัวจาก 2 หมู่บ้านนี้ประสบผลสำเร็จ ก็จะขยายผลไปยังหมู่บ้านหรืออำเภออื่นในพื้นที่ตามสมควรแก่ศักยภาพทั้งของหน่วยงานที่สนับสนุนและราษฎรเองที่จะรองรับได้ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการศึกษาดูงาน สำหรับทั้งสองหมู่บ้านยังไม่พร้อมเพราะอยู่ระหว่างเริ่มต้น แต่ก็สามารถไปศึกษาทั้งด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือแนวทางการพัฒนาอาชีพอื่นอย่างหลากหลายได้ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 บ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จากการส่งเสริมของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ดังกล่าวนี้ หากราษฎรสามารถปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จ และสามารถขยายไปจนครอบคลุมทั่วพื้นที่ได้ ก็จะสร้างความเป็นอยู่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่ว่า เป็นการดำรงตนในความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน
 
4 มีนาคม 2550 , 15:29 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่