ประชาชนตำบลแม่เหียะ สุเทพและหางดงร้องขอจัดการพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกเอง

  
    
คณะทำงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 3 ตำบลพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางจัดการพื้นที่พืชสวนโลกเสนอรัฐบาล
คณะทำงานการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่พืชสวนโลกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ และตำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ตำบล จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเชียงใหม่ ในการจัดการพื้นที่พืชสวนโลกให้มีคุณค่าต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ ประชาชนทั้งด้านการศึกษา การท่องเที่ยว และประโยชน์สาธารณะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นายเศวต เทียนทอง ประธานคณะทำงานประสานการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นกล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ที่ผ่านมาได้สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลให้แก่กลุ่มทุน ผู้รับสัมปทาน ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งคือตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ และตำบลหนองควาย ไม่ได้รับผลประโยชน์ แต่กับได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการระบายน้ำเสียลงแม่น้ำ และการเกิดภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2548-2549 อีกทั้งประชาชนต้องขาดทุนจากการลงทุนค้าขายและบริการที่พักและที่จอดรถ ดังนั้นเห็นว่าการบริการจัดการต่อไปควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
ขณะที่นายการุณ คล้ายคลึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพกล่าวว่า ควรจะมีการจัดพื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน พื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเก็บค่าผ่านประตูหารายได้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และขอให้มีการปลูกป่าทดแทนด้วย โดยขอให้คนเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เริ่มต้น
 
6 มีนาคม 2550 , 19:17 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่