กกต.เชียงใหม่ประกาศรายชื่อว่าที่ กกต.เชียงใหม่ 15 คน เพื่อเตรียมนำเสนอ กกต.กลาง

  
    
นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการทาบทามเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยพายัพ จากการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับการทาบทามจากจำนวน 65 คน เหลือ 15 คน ดังนี้ 1. พ.ต.อ.กระจ่าง เลิศเกียรติดำรงค์ 2. พ.ต.อ.เชิดชาย ม่วงมงคล 3. พ.ต.ท.ณรงค์ บุญยะประภา 4. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 5. นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง 6. นายพิชิต ตันติศักดิ์ 7. นายภักดี รัตนผล 8. นายภิสันต์ เจนร่วมจิต 9. นายมานพ ศักดาพร 10. นายรัชต์ ลุ่มจันทร์ 11. นายลาภบุญ ผลสมบูรณ์ 12. พล.ต.ต.วิชัย เชี่ยวเวช 13. นายวิเชียร บุตรศรี 14. นายศุรพงศ์ พงษ์เดชขจร 15. นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จะจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้างต้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป และขอเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของบุคคลดังกล่าวในด้านความเป็นกลางทางการเมือง ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ พฤติกรรมด้านอื่น ๆ ก่อนเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถตรวจสอบประวัติบุคคลดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://Chaingmai.ect.go.th และสามารถแจ้งข้อมูลได้ทาง e-mail : chaingmai@ect.go.th หรือ ตู้ ปณ.32 ปณ.แม่ปิง 50300 หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th
 
7 มีนาคม 2550 , 17:40 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่