เครือข่ายคุณธรรมนำสังคมเป็นสุข 8 จังหวัดภาคเหนือ

  
    
ตัวแทนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายคุณธรรมนำสังคมเป็นสุข เพื่อเตรียมผลักดันสภาคุณธรรมตำบล
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดฝึกอบรมโครงการเครือข่ายคุณธรรมนำสังคมเป็นสุข แก่ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำโครงการด้านคุณธรรมในตำบล มีกระบวนการขับเคลื่อนค่ายคุณธรรมในชุมชนสู่ชุมชน หมู่บ้าน เพื่อสนองนโยบาย”สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ “สังคมไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรม” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายสุวิช ศรีเพชรวรรณดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการอบรมระดับตัวแทนที่จะเป็นวิทยากรออกไปสร้างเครือข่ายคุณธรรมนำสังคมเป็นสุข ผลักดันให้เกิดสภาคุณธรรมตำบลในที่สุด ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมในประเทศไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดพื้นที่นำร่อง 300 ตำบล ใน 75 จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคล องค์กร กลุ่มองค์กร อาสาสมัคร ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำสังคมเป็นสุข
 
7 มีนาคม 2550 , 17:41 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่