เชียงใหม่ร่างต้นแบบอัตลักษณ์ล้านนาสปา เพื่อจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เอกลักษณ์เฉพาะ สปาต้นแบบภาคเหนือ

  
     นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา อัตลักษณ์ล้านนาสู่สปาที่มีเอกลักษณ์ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมสปาในภาคเหนือ การพัฒนา สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอย่างบูรณาการเพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การนวด สมุนไพร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจสปาที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมธุรกิจสปาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และมีพัฒนาการต่อยอดสู่ความเป็นเอกลักษณ์ล้านนานำไปสู่การร่างต้นแบบอัตลักษณ์ล้านนาสปา เพื่อจดทะเบียนลิขสิทธิ์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ผู้ใดเลียนแบบไม่ได้ สปาและธุรกิจบริการสุขภาพเป็นหนึ่งในมาตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพของเอเชีย หรือ Medical Hub ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งในและต่างประเทศให้การยอมรับและมาใช้บริการสร้างรายได้เข้าเชียงใหม่และประเทศไทยจำนวนมาก โดยมีการตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจบริการสุขภาพไว้สูงถึง 3,500 ล้านบาทในปี 2548 หลังการสัมมนาในครั้งนี้จะนำร่างแก้ไขสู่การจดทะเบียนลิขสิทธิ์และออกตราสัญลักษณ์ล้านนาสปาต่อไป
 
, อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่