ตำรวจภูธรภาค 5 ทำความเข้าใจหัวหน้าสถานีตำรวจตามโครงสร้างใหม่ สนองนโยบายรัฐบาล มุ่งสู่การเป็นโรงพักเพื่อประชาชน

  
     สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ปรับปรุงการทำงานจัดการบรมยุทธศาสตร์การเรียนรู้สู่ความสำเร็จของผู้นำระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำตำรวจระดับหัวหน้าสถานีในสังกัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มาทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อการทำงานตามโครงสร้างใหม่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปรับวิธีการทำงานทุกระดับให้มียุทธศาสตร์ และแนวทางที่ชัดเจนมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ความรู้เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล ทิศทางการปรับโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สร้างจริยธรรมในการทำงาน สามารถแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถบริการประชาชนได้ประโยชน์เต็มที่ พลตำรวจตรี ธีระศักดิ์ ชูกิจกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่าปัจจุบันตำรวจต้องพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เปลี่ยนแปลงการทำงานจากระบบเดิม โดยจะเน้นหลักปฏิบัติและสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องและความยอมรับจากประชาชน นอกจากนี้แล้วสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ยังได้ยึดการดำรงชีพอยู่ในความพอดี ตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่