ภาคีคนฮักเจียงใหม่ชี้แจงเกษตรกรบนพื้นที่สูงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษ

  
    
ภาคีคนฮักเจียงใหม่ชี้แจงเกษตรกรบนพื้นที่สูงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษ พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหามลพิษต่อรองนายกรัฐมนตรี
ภาคีคนฮักเจียงใหม่ได้เสนอนแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม่ต่อนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยชี้แจงว่าข้อเท็จจริงของวิกฤติมลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม่นั้น การเผาเศาวัสดุทางการเกษตรและความถี่ของการเกิดไฟป่าไม่มากไปกว่าในช่วงปีที่ผ่านมา แต่สถานการณ์มลพิษทางอากาศมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีน โดยทางกลุ่มชี้แจงว่าระการเผาที่เพื่อทำไร่หมุนเวียนของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจะเริ่มเผาในเดือนเมษายน ดังนั้นมลพิษครั้งนี้จึงไม่ได้มาจากการเผาเพื่อทำไร่หมุนเวียน ส่วนสาเหตุหลักที่ทางภาคีคนฮักเจียงใหม่ระบุคือมาจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การเผาวัชพืชริมถนนหลวง การเผาที่รกร้างว่างเปล่า ไฟป่าในพื้นที่ราชการ การเผาขยะในครัวเรือน อีกทั้งการแก้ปัญหาของส่วนรชการที่ไม่ทันท่วงที
ภาคีคนฮักเจียงใหม่ได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชน โดยเสนอให้ประกาศเตือนภัยโดยทันทีเมื่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐานเพื่อแก้ปัญหาลดระดับความรุนแรง และหากมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่า 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไปให้ประกาศเป็นพื้นที่อุบัติภัยเพื่อยุติการเผาอย่างเด็ดขาด เพิ่มจำนวนป้ายเตือนภัย ประชาสัมพันธ์เตือนภัยอย่างรวดเร็ว และมีมาตรการเผาผิดกับผู้ฝ่าฝืน
ส่วนแผนระยะยาวนั้นให้เพิ่มจุดตรวจคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเก็บขยะให้ครบทั้งระบบ รณรงค์ให้ความรู้ในการลด คัดแยกขยะ ไม่ให้เผาขยะ อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และรณรงค์ลดมลพิษที่เกิดจากการจราจรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน อีกทั้งขอให้รัฐหามาตรการแก้ปัญหาในพื้นที่เอกชนที่รกร้างว่างเปล่าที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ด้วย
 
16 มีนาคม 2550 , 12:01 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่