มอบรางวัลคนดีต้นแบบและรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่

  
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบรางวัลต้นแบบคนดี 60 ปีในหลวง และคนดีศรีเชียงใหม่ 2548-2549
นางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดี 60 ปีในหลวง และมอบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ 2548-2549 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายดนตรีศรีเชียงใหม่ และเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างกระแสการพัฒนาคนให้เป็นคนดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดี 90 คน ผู้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดี 60 ปีในหลวง 28 คน และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ปี 2548-2549 จำนวน 1,400 คน
 
18 มีนาคม 2550 , 18:45 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่