รับฟังข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนภาคเหนือและประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองที่เชียงใหม่

  
     จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนภาคเหนือ และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือ ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล รองประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมืองกล่าวว่า สภาพัฒนาการเมืองจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากประชาชนทุกฝ่าย ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ และให้มีการตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ที่กำลังจัดทำอยู่ในขณะนี้
สาระสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้มีการเสวนาเรื่อง สภาพัฒนาการเมืองกับการปฏิรูปการเมืองไทย โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมมนากลุ่มย่อยหัวข้อ สื่อมวลชนภาคเหนือคิดอย่างไรกับการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและแผนแม่บทพัฒนาการเมือง โดยมีตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงจาก 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนจำนวน 80 คน
 
19 มีนาคม 2550 , 11:05 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่