ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดภาคเหนือจัดทำแผนป้องกันบรรเทามลพิษ

  
    
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดภาคเหนือจัดทำแผนป้องกันบรรเทามลพิษ อีกทั้งให้ฝึกอาสาสมัครและ อภปร.ร้อยละ 2 เพื่อช่วยทำงานแก้ปัญหา
นายสมพงษ์ อนุยุทธพงษ์ ผู้ตรวจราชการกทระทรวงมหาดไทย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภาคเหนือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์แจ้งเตือนภัยแต่ละจังหวัดรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวันเพื่อแจ้งเตือนภัยประชาชน ให้จังหวัดจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รณรงค์ลดการเผาอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้แก่นักเรียนก่อนปิดเทอมเพื่อนำไปบอกต่อผู้ปกครองให้ลดการเผา ระดมสรรพกำลังทุกรูปแบบทั้งอาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และออกประกาศให้รู้โทษของการเผา โดยใช้กฎหมายควบคุมมลพิษและขอให้ฝึกอบรม อสม.และ อภปร.ให้ได้ร้อยละ 2 ในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยให้จังหวัดจัดทำศูนย์ข้อมูลเตือนภัยและรายงานผลทุกระยะ ล่าสุดมีรายงานว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ทางอากาศลดลงในระยะนี้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวด้วยว่า หลังจากตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1 เสร็จแล้วจะสรุปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนล่วงหน้าเพราะปัญหามลพิษจากหมอกควันเกิดขึ้นทุกปี
 
20 มีนาคม 2550 , 11:56 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่