สถานประกอบการ 181แห่งในภาคเหนือได้รับมาตรฐานระดับทองในการบริหารจัดการเรื่องเอดส์

  
    
สถานประกอบการ 181แห่งในภาคเหนือได้รับมาตรฐานระดับทองในการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
นางศศิวรรณ อนันตกูล รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการ (ASO Thailand) ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานครั้งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นครั้งที่ 7 ของโครงการความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมควบคุมโรคและสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้ายภัยเอดส์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนโลก ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 ถึงตุลาคม 2549 พื้นที่ 36 จังหวัดทั่วประเทศ มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,815 แห่ง และผ่านเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงแรงงานทั้งสิ้น 3,786 แห่ง โดยจะต้องมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV.AIDS มีการจัดอมรมให้ความรู้พนักงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือพนักงานและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาเอดส์
ปีนี้มีสถานประกอบการพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการ 699 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงแรงงาน 619 แห่ง ได้มาตรฐานระดับทอง 181 แห่งและมาตรฐานระดับเงิน 438 แห่ง
 
20 มีนาคม 2550 , 11:59 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่