ประชุมเพื่อหาแนวทางจัดการความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

  
     หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางจัดการความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการจัดการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ที่โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมาจากผู้เกี่ยวของหลายภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพและสื่อมวลชนหลายสาขา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหามลพิษทางอากาศต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ ซึ่งแม้ขณะนี้จะลดความรุนแรงลงบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินที่ต้องมีการดูแลเป็นกรณีพิเศษ
สาระสำคัญของการประชุมระดมสมองครั้งนี้ได้มีการแบ่งภารกิจออกเป็นกลุ่มสุขภาพ ซึ่งทำหน้าที่รายงานสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติตัวแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตินี้ กลุ่มกฎหมาย ทำหน้าที่บอกกล่าวและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งประชาชนทั่วไปและผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย กลุ่มอาชีพ คือกลุ่มที่ประกอบอาชีพที่อาจก่อปัญหาให้เกิดมลพิษทางอากาศให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา และกลุ่มประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารทั้งด้านดีและด้านร้ายไปบอกกล่าวสู่ประชาชนผ่านทุกสื่อ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ขึ้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อเป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่สื่อต่อไป
 
20 มีนาคม 2550 , 15:17 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่