ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหลายกระทรวงตรวจติดตามงานแบบบูรณาการที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและระหว่างหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน
นายดุษฎี สินเจิมสิริ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงหรือผู้แทนจากหลายกระทรวง ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การตรวจราชการแบบบูรณาการคือตรวจครั้งเดียวพร้อมกันหลายกระทรวง นับเป็นปีแรกและเป็นมิติใหม่ของการตรวจราชการลักษณะนี้ เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปเสนอต่อรัฐบาลอย่างเป็นเอกภาพ อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยเรื่องที่เห็นชัดเจนขณะนี้คือ การประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน รวมทั้งเพื่อประสานความร่วมมือในระดับหน่วยงาน
สำหรับเรื่องที่ทำการตรวจติดตามที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีจำนวน 10 เรื่อง ที่น่าสนใจเช่นการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด การส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันปัญหาโรคเอดส์ สถานการณ์ภัยแล้งและการขุดลอกแม่น้ำปิง เป็นต้น
 
22 มีนาคม 2550 , 15:10 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่