รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงใหม่และลำพูน

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงใหม่และลำพูนให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนำภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาเพื่อนำไปสู่การส่งออก
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 3 กลุ่มคือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านแม่วาง กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มบุญเมืองผ้าฝ้าย จังหวัดลำพูนว่า ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองให้เข้มแข็ง จากนั้นจึงต่อยอดนำไปสู่การส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า การดำเนินการพัฒนาดังกล่าวต้องบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของตลาด โดยการนำผู้ส่งออกสินค้ามาร่วมคัดสรรและให้คำแนะนำแก่ชุมชนด้วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวด้วยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.จะเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม กำกับ ติดตามและประเมินการดำเนินโครงการตามแผนงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นตามที่ได้กำหนดไว้
 
24 มีนาคม 2550 , 22:21 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่