แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ

  
    
กรมทรัพยากรน้ำจัดทำโครงการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแผนแม่บทที่จะเข้าสภาอีก 6 เดือนข้างหน้า
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของระดับประเทศ ระดับกลุ่มลุ่มน้ำ และระดับลุ่มน้ำ เพื่อให้มีฐานข้อมูลในระบบ MIS และ GIS สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มีแผนแม่บทการจัดการน้ำของประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายวางแผนและตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรน้ำของผู้บริหาร
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่า การวางแผนจัดการลุ่มน้ำในระยะต่อไปจะมองในลักษณะองค์รวม พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ สภาพดิน มองประโยชน์การใช้ในอนาคต โดยแก้ปัญหาตามความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้จะน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียงมาปรับใช้ เพราะปัจจุบันพื้นที่นอกเขตชลประทานสามารถพัฒนาเป็นเขตชลประทานได้อีก 2 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือเป็นเกษตรน้ำฝน ซึ่งหากเกษตรกรวางแผนปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือไม่ปลูกพืชฤดูแล้งก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำไม่พอใช้ โดยกฎหมายลุ่มน้ำขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนรอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และน่าจะเข้าสภาได้ภายใน 5-6 เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั่วประเทศ
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำยังกล่าวด้วยว่าจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันยังมีน้ำใช้เพียงพอ แต่หากไม่มีการวางแผนจัดการต้นน้ำในระยะยาว 10-20 ปีข้างหน้าอาจจะมีปัญหา
 
26 มีนาคม 2550 , 16:09 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – นิฏฐา สวท.เชียงใหม่