ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 2 เสนอแนวคิดสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกสู่ส่วนรวม

  
    ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มั่นใจจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและส่วนรวมเชื่อมโยงสู่การสนับสนุนเศรษฐกิจของชาติ
นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ กล่าวขอบคุณสมาชิกเนื่องในโอกาสได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 16 ประจำปี 2550-2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 และนับเป็นการรับหน้าที่ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 พร้อมระบุว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หอการค้าฯ โดยคณะกรรมการสมัยที่ 15 ได้ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ มุ่งเน้นสมาชิก ร่วมมือพันธมิตร ประสานแนวคิด เชียงใหม่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่จะให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภาคเหนือ และกระจายความเจริญเชื่อมโยงไปสู่ภาคเหนือ
ส่วนการบริหารงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยต่อไปนั้น จะได้สานต่อสิ่งที่ได้ดำเนินการมาซึ่งได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงระดับหนึ่ง แต่ในอนาคต ความจำเป็นที่เราจะให้ความสำคัญกับสมาชิกหอการค้าที่มีมากกว่า 900 ราย มีความเข้มแข็ง มีการปรับตัว และสามารถอยู่รอดได้ เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เมื่อได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลสมาชิกหอการค้าทั้งหมด 864 รายแล้วพบว่า มียอดเงินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 40 ของ GPP จังหวัดที่มีประมาณ 50,000 ล้านบาท
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า สมาชิกหอการค้าทุกบริษัท จึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญของเศรษฐกิจเชียงใหม่ ที่เป็นฐานรากของการนำรายได้เข้าสู่จังหวัดและประเทศไทย ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกหอการค้า ตลอดจนการเชื่อมโยงไปสู่ในระดับอำเภอ ทั้งนี้สำหรับนโยบาย และแผนงานในอนาคตนั้น จะร่วมกับคณะกรรมการระดมสมอง ดำเนินการให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของสมาชิกให้สูงสุด
 
27 มีนาคม 2550 , 09:29 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่