ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 วางแผนแก้ปัญหามลพิษระยะยาวโดยนำแผนปี 47 มาต่อยอดและให้เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนวิถีชีวิตเกษตรกรทั้งชาวเขาและพื้นราบ

  
    
สถานการณ์มลพิษที่จังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ โดยล่าสุดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในอากาศวัดได้ 132 และ 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่บริเวณศูนย์ราชการ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตามลำดับ ล่าสุดนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไดัเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการแก้ปัญหาระยะยาว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ไปศึกษาแผนงานโครงการที่ได้เคยเสนอเมื่อครั้งมีปัญหาวิกฤตมลพิษรุนแรง เมื่อปี 2547 ประกอบการพิจารณากำหนดแผนทำงานต่อไป และให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ดูแลแนวทางแก้ไขประกอบกับข้อมูลที่นักวิชาการได้เคยเสนอมาประกอบการวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวและให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่วางแนวทางเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรชนเผ่า และเกษตรกรบนพื้นราบให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตระยะยาว โดยเน้นความร่วมมือของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดยุติการเผาวัชพืช
สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ไม่เหมาะสมที่จะเกิดฝนตก อย่างไรก็ตามในระยะ 2-3 วันนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตอนบนพยากรณ์ไว้ว่าอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนที่ภาคเหนือตอนบน
 
28 มีนาคม 2550 , 17:30 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่