จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในการประกอบกิจการค้ายาสูบที่เชียงใหม่

  
    กรมสรรพสามิตและโรงงานยาสูบจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในการประกอบกิจการค้ายาสูบที่เชียงใหม่ มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน
จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวทางปฏิบัติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อให้การดำเนินการวางผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จุดขายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันการริเริ่ม หรือลองสูบบุหรี่ของเยาวชนและประชาชน อันเนื่องมาจากการโฆษณาส่งเสริมการขาย ณ จุดจำหน่าย ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2548 เป็นต้นไปนั้น
กรมสรรพสามิตและโรงงานยาสูบจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการค้ายาสูบขึ้น ที่โรงแรมเชอราตันเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการปราบปรามบุหรี่ปลอม การคุ้มครองผู้ประกอบการค้ายาสูบตลอดจนผู้บริโภคยาสูบ และการจัดเก็บภาษีบุหรี่ให้ได้ตามเป้าหมาย ตลอดจนการห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการค้าบุหรี่นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งคัด
การดำเนินโครงการได้จัดการอภิปรายโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากกรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบ และศูนย์ปราบปรามบุหรี่ปลอม โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ร้านขายส่งช่วงยาสูบ ผู้บริหารกรมสรรพสามิตและสรรพสามิตในพื้นที่ สาธารณสุขและตำรวจภูธร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน
 
, อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 23 กันยายน 2548