สภาความมั่นคงแห่งชาติจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สันติวิธีในสังคมพหุวัฒนธรรมมุมมองจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่า การจัดสัมมนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะได้รับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลายแล้ว ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความรัก ความห่วงใยและเอื้ออาทรที่ชาวไทยมีต่อกันอีกด้วย
นางจิราพร บุนนาค รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สันติวิธีในสังคมพหุวัฒนธรรมมุมมองจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลายเกี่ยวกับต้นเหตุของปัญหา วิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี จากภาคนักวิชาการโดยตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคเหนือ จากภาคราชการทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจและอื่น ๆ รวมทั้งจากภาคประชาสังคมอันได้แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ และสื่อมวลชน
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่า ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง สามารถนำไปต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้จริง นอกจากนั้น ยังเป็นการแสดงถึงความรักความเอื้ออาทรและความห่วงใยต่อประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่อื่นทั่วประเทศ
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวด้วยว่า การมองความแตกต่างอย่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่เป็นเรื่องที่งดงามและเท่าเทียมกัน จะเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
 
30 มีนาคม 2550 , 17:57 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่